Taşeron Personel İçin Aydınlatma Metni

TAŞERON PERSONELE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Akçaburgaz Mah. 3137.Sk. No:10 Esenyurt / İstanbul adresinde mukim Teknik Kimya Donatım Makine Enerji San. ve Tic. A.Ş. (“TEKNİK KİMYA” veya “Şirket”); bünyesinde işlenen; ad, soyad, TC kimlik numarası, SGK işe giriş bildirgesi, sağlık raporu, mesleki yeterlilik sertifikası tipindeki kişisel verileriniz;

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-a-c-ç-f fıkrasında belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri iç.in veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Dilediğiniz zaman TEKNİK KİMYA’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Akçaburgaz Mah. 3137.Sk. No:10 Esenyurt/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@teknikkim.com.tr adresine iletebilirsiniz. TEKNİK KİMYA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulunca belirlenen ücreti alarak yanıtlandıracaktır

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Teknik Kimya Donatım Makine Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Taseron-Personel İçin Aydınlatma Metni Formunu bu linkten indirebilirsiniz.

TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş.
İSTANBUL FABRİKA ADRES

Akçaburgaz Mah. 3137. Sok. No:10, Esenyurt
İSTANBUL / TURKEY


T. +90 212 886 73 04 PBX

F. +90 212 886 73 21

info@teknikkim.com.tr

GAZİANTEP DEPO

1.OSB 83102 Cad. No:3
Eyüp Lojistik 2 İçi
BAŞPINAR / GAZİANTEP


T. +90 342 337 19 33

M. +90 530 583 90 55

antepdepo@teknikkim.com.tr

2020 TEKNİK KİMYA TÜM HAKLARI SAKLIDIR
BİZE ULAŞIN
Size nasıl yardımcı olabileceğimizi bize bildirin